Tarwe

We telen ongeveer 24 hectare tarwe. De tarwe wordt geteeld na aardappelen en de bieten. Wintertarwe heeft, in tegenstelling tot zomertarwe, een koude periode nodig (de winter) om tot zaadvorming te komen (generatieve fase).

In tarwe wordt meestal twee keer gespoten tegen onkruiden, zelden tegen luizen en één of twee keer tegen diverse schimmelziekten. Daarnaast wordt het gewas een keer met vloeibare kunstmest bemest en wordt de tweede hoeveelheid mineralen op ons bedrijf toegediend met organische mest. Hiervoor wordt rundveemest van een veehouder ingezet wat onderdeel uitmaakt van de landruil die we zijn aangegaan: kringlooplandbouw. De mest wordt toegediend met een zogenaamde sleepslangmachine zoals zichtbaar is op de foto in de slideshow op deze pagina. Dat zorgt ervoor dat er geen zware tank het land op hoeft waardoor de bodem wordt gespaard. De mest wordt vanaf het erf met een pomp vanuit een mobiele tussenopslagbak door de slang naar de bemester gestuwd.

De laatste jaren zaaien we baktarwe voor Koopmansmeel. Cooperatie Agrifirm collecteert het graan voor hen. Koopmans kiest een mix van 3 baktarwes die elkaar aanvullen in het bakproces. De 3 rassen geven biodiversiteit voor ons als boer. Ziektes zullen zich moeilijker verspreiden. Het zaaizaad wat we ontvangen is dus al een blend van 3 bakrassen. Dit past goed in een duurzaam landbouwsysteem.

De tarwe wordt geoogst door de loonwerker met een combine. Het graan brengen we tegenwoordig niet meer zelf weg naar Agrifirm op het Trekkersveld. Tegenwoordig mag tarwe op het erf gestort worden waarna het binnen enkele dagen wordt opgehaald. De tarwe wordt centraal opgeslagen bij Graansloot in Kampen in gigantische silo’s. Het centraal opslaan en vervoeren leidt uiteindelijk weer tot kostenefficiëntie in de keten en het scheelt ons transportwerk. De tarwe wordt afgezet in een poolsysteem, dat wil zeggen dat de uitbetalingsprijs een jaargemiddelde is.

Op de film is BV Erf bij ons aan het combinen met GPS om een opbrengstkaart te produceren.

Soms wordt het stro verkocht en als de prijs te laag is, kan de hakselaar op de combine worden ingeschakeld. Het levert dan een bijdrage aan de organische stofvoorziening van de bodem naast de vele mineralen die er in stro zitten.

Na de graanoogst wordt er champost van de firma Herwijnen (substraat van de champignon kweker) en of mest uitgereden op de tarwestoppel, waarna er een groenbemester wordt ingezaaid. Dat is een gewas wat niet geoogst wordt, maar ervoor dient om mineralen vast te houden en de structuur van de grond te verbeteren. Bij een goed organische stofbeheer hoort een divers pallet aan organische stromen van verschillende aard (C/N- verhouding).

Een groenbemester of vanggewas (het ‘vangt’ mineralen die vrij rond zweven in bodemvocht) levert dus  organische stof, wat het bodemleven stimuleert en de waterhuishouding verbetert. Van dit alles zal het volggewas, de aardappelen of de uien, die er groeien in het jaar daarna  volgend, weer kunnen profiteren.